Przejmujemy obowiązek recyklingu odpadów

opakowaniowych i poużytkowych

Proponujemy

Bezpieczeństwo

Wraz z przejściem ustawowego obowiązku organizacja odzysku przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za jego wykonanie. Powierzając zadanie specjaliście, przedsiębiorca ma pewność, że zostanie wykonane rzetelnie.

Oszczędność

Koszt przekazania obowiązku organizacji odzysku jest znacznie niższy niż opłata produktowa.

Wygoda

Przedsiębiorca przekazuje jedynie informację o ilościach produktów i opakowań wprowadzonych na rynek, a organizacja zapewnia realizację obowiązku, nawiązując współpracę z recyklerami. Organizacja wyręcza przedsiębiorcę w przygotowaniu i złożeniu do urzędu marszałkowskiego sprawozdania OŚ-OP1.

Kogo dotyczy

Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych dotyczy przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek polski niektóre produkty i produkty w opakowaniach (producentów, firm dokonujących importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia).

Organizacja odzysku przejmuje od przedsiębiorcy i faktycznie realizuje obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Wygoda

Przedsiębiorca przekazuje jedynie informację o ilościach produktów i opakowań wprowadzonych na rynek, a organizacja zapewnia realizację obowiązku, nawiązując współpracę z recyklerami. Organizacja wyręcza przedsiębiorcę w przygotowaniu i złożeniu do urzędu marszałkowskiego sprawozdania OŚ-OP1.

Firma

Oiler Organizacja Odzysku
Opakowań i Olejów S.A.

Jesteśmy jedną z największych w Polsce organizacji odzysku odpowiedzialnych za zagospodarowanie olejów odpadowych. Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie odzysku pozostałych odpadów poużytkowych i opakowaniowych.

Misja

Naszą misją jest rzetelne wypełnianie powierzonego nam obowiązku. Gwarantujemy naszym partnerom pewność i poczucie bezpieczeństwa. Zależy nam, by współpraca z nami opierała się na obustronnym zaufaniu. Czujemy potrzebę dawania z siebie więcej, niż wymaga tego od nas obowiązek. Z tej potrzeby wyrasta nasze zaangażowanie w budzenie świadomości ekologicznej wśród partnerów oraz dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Chcemy, by wszystko, co robimy, pozostawało odpowiedzialne społecznie i w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Władze spółki

Zarząd

Wiktor Lewandowski - Prezes Zarządu

Rada nadzorcza

Marek Kowalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roman Wojtuń - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Beata Barczyńska - Członek Rady Nadzorczej

Marc Verfürth - Członek Rady Nadzorczej

Nasi akcjonariusze to firmy o uznanej pozycji na rynku polskim i europejskim w branży gospodarki odpadami. Czerpiemy z potencjału, jaki niesie ze sobą współpraca z nimi.

Oiler S.A. - główny akcjonariusz

Realizuje dla naszych potrzeb procesy odzysku i regeneracji olejów odpadowych, stale modernizując instalacje produkcyjne, unowocześniając technologie i rozwijając sieć selektywnej zbiórki odpadów.

Avista Oil AG - drugi akcjonariusz

Jest liczącym się w Europie zakładem regeneracji olejów odpadowych.

Nasza działalność pozostaje w zgodzie z normami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004

Edukacja

W misję naszej firmy wpisana jest troska o środowisko naturalne. Czujemy potrzebę dawania z siebie więcej, niż wymaga tego od nas obowiązek. Z potrzeby tej wyrasta nasze zaangażowanie w budzenie świadomości ekologicznej. Wierzymy, że przemyślana edukacja jest w stanie skłonić do zmiany nawyków i przyzwyczajeń.

Aktualności

Pozytywny wynik kontroli PWIOŚ

W dniach 30.11. 2017 r. - 19.12. 2017 r. Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę w naszej organizacji, w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Kontrola miała charakter planowy i objęła rok 2016 oraz stan bieżący.

W wyniku kontroli naruszeń nie stwierdzono.

Projekt Z głową na liście najbardziej znaczących inicjatyw edukacyjnych

Miło nam poinformować, że projekt Z głową, którego jesteśmy Mecenasem, uznany został przez kapitułę ekspertów za jedną z najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw edukacyjnych. Projekt wybrany został spośród 250 ogólnopolskich działań i trafił na listę 51 najbardziej znaczących przedsięwzięć tworzoną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Cieszymy się, że działanie edukujące, w jaki sposób mądrze gospodarować odpadami, zostało docenione. To dla nas potwierdzenie, że taki charakter edukacji i dalszy rozwój projektu to dobry kierunek.

Wiedza

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2016 poz. 1863)

Wybrane rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się za opakowanie (Dz.U. 2013, poz. 1274).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych (Dz.U. 2014, poz. 412).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa. (Dz.U. 2014, poz. 618).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz.U. 2014, poz. 1298).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów DPO i DPR (Dz.U. 2014 poz.1966).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz.U. 2014, poz. 1972).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach. (Dz.U. 2015, poz. 137).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach. (Dz.U. 2015, poz. 170).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wzoru raportu (Dz.U. 2015, poz. 319).

- Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (Dz.U. 2015 poz. 2264).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1803)

Ma ona na celu m.in.:

- ograniczenie negatywnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów przez redukcję substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach oraz właściwe zbieranie i recykling powstających z nich odpadów, w tym przez wspieranie wysokiego poziomu zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów przenośnych.

- zharmonizowanie wymogów dotyczących zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach oraz wymogów ich oznakowania.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (Dz.U. 2015 poz. 1329)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (Dz.U. 2015 poz. 1529).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. 2009 poz. 1671).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie stawki opłaty produktowej. (Dz.U. 2009, poz. 1672).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 1987)

Wybrane rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2004, Nr 192, poz.21).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1923).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1974).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2015, poz. 314).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r, w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2015 poz. 796)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 października 2015 r, w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2015 r, w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego (Dz.U. 2015 poz. 1696)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r, w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U. 2016 poz. 182).

Kontakt

Wiktor Lewandowski

Prezes Zarządu

728 450 413
wlewandowski@oiler.pl

Karolina Barejko

Specjalista ds. handlu

728 450 414
kbarejko@oiler.pl

Wioletta Jabłczyńska

Asystent Zarządu

664 038 710
wjablczynska@oiler.pl