Przejmujemy obowiązek recyklingu odpadów

opakowaniowych i poużytkowych

Proponujemy

Bezpieczeństwo

Wraz z przejściem ustawowego obowiązku organizacja odzysku przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za jego wykonanie. Powierzając zadanie specjaliście, przedsiębiorca ma pewność, że zostanie wykonane rzetelnie.

Oszczędność

Koszt przekazania obowiązku organizacji odzysku jest znacznie niższy niż opłata produktowa.

Wygoda

Przedsiębiorca przekazuje jedynie informację o ilościach produktów i opakowań wprowadzonych na rynek, a organizacja zapewnia realizację obowiązku, nawiązując współpracę z recyklerami. Organizacja wyręcza przedsiębiorcę w przygotowaniu i złożeniu do urzędu marszałkowskiego sprawozdania OŚ-OP1.

Kogo dotyczy

Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych dotyczy przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek polski niektóre produkty i produkty w opakowaniach (producentów, firm dokonujących importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia).

Organizacja odzysku przejmuje od przedsiębiorcy i faktycznie realizuje obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Wygoda

Przedsiębiorca przekazuje jedynie informację o ilościach produktów i opakowań wprowadzonych na rynek, a organizacja zapewnia realizację obowiązku, nawiązując współpracę z recyklerami. Organizacja wyręcza przedsiębiorcę w przygotowaniu i złożeniu do urzędu marszałkowskiego sprawozdania OŚ-OP1.

Firma

Oiler Organizacja Odzysku
Opakowań i Olejów S.A.

Jesteśmy jedną z największych w Polsce organizacji odzysku odpowiedzialnych za zagospodarowanie olejów odpadowych. Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie odzysku pozostałych odpadów poużytkowych i opakowaniowych.

Misja

Naszą misją jest rzetelne wypełnianie powierzonego nam obowiązku. Gwarantujemy naszym partnerom pewność i poczucie bezpieczeństwa. Zależy nam, by współpraca z nami opierała się na obustronnym zaufaniu. Czujemy potrzebę dawania z siebie więcej, niż wymaga tego od nas obowiązek. Z tej potrzeby wyrasta nasze zaangażowanie w budzenie świadomości ekologicznej wśród partnerów oraz dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Chcemy, by wszystko, co robimy, pozostawało odpowiedzialne społecznie i w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Władze spółki

Zarząd

Wiktor Lewandowski - Prezes Zarządu

Rada nadzorcza

Marek Kowalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roman Wojtuń - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Beata Barczyńska - Członek Rady Nadzorczej

Marc Verfürth - Członek Rady Nadzorczej

Nasi akcjonariusze to firmy o uznanej pozycji na rynku polskim i europejskim w branży gospodarki odpadami. Czerpiemy z potencjału, jaki niesie ze sobą współpraca z nimi.

Na niniejszej stronie publikowane będą informacje dla akcjonariuszy oraz wymagane przez prawo lub Statut ogłoszenia Spółki.

Oiler S.A. - główny akcjonariusz

Realizuje dla naszych potrzeb procesy odzysku i regeneracji olejów odpadowych, stale modernizując instalacje produkcyjne, unowocześniając technologie i rozwijając sieć selektywnej zbiórki odpadów.

Avista Oil AG - drugi akcjonariusz

Jest liczącym się w Europie zakładem regeneracji olejów odpadowych.

Ogłoszenie

Oiler Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 358 § 3 ksh ogłasza wykaz dokumentów akcji unieważnionych 14 grudnia 2020 r.:
1) odcinki zbiorowe akcji imiennych Spółki serii A o numerach:
a. od 0.001 do 1.668 wystawiony na rzecz Oiler GGC Sp. z o.o. 10 grudnia 2001 r.,
b. od 1.669 do 3.334 wystawiony na rzecz Oiler Waster Sp. z o.o. 10 grudnia 2001 r.,
c. od 3.335 do 5.000 wystawiony na rzecz Oiler Cova Sp. z o.o. 10 grudnia 2001 r.,
2) odcinki zbiorowe akcji imiennych Spółki serii B o numerach;
a. od 0.001 do 1.250 wystawiony na rzecz Południowe Zakłady Rafineryjne „Naftopol” S.A. 2 marca 2002 r.,
b. od 1.251 do 2.500 wystawiony na rzecz Marka Kowalskiego 2 marca 2002 r.,
c. od 2.501 do 5.000 wystawiony na rzecz Oiler Sp. z o.o. 3 marca 2003 r.,
d. od 5.001 do 7.500 wystawiony na rzecz Oiler Spółk Sp. z o.o. 3 marca 2003 r.,
3) odcinki zbiorowe akcji imiennych Spółki serii C o numerach:
a. od 0.001 do 25.000 wystawiony na rzecz Oiler Sp. z o.o. 12 maja 2004 r.,
b. od 25.001 do 37.500 wystawiony na rzecz Oiler Sp. z o.o. 12 maja 2004 r.

Nasza działalność pozostaje w zgodzie z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Edukacja

W misję naszej firmy wpisana jest troska o środowisko naturalne. Czujemy potrzebę dawania z siebie więcej, niż wymaga tego od nas obowiązek. Z potrzeby tej wyrasta nasze zaangażowanie w budzenie świadomości ekologicznej. Wierzymy, że przemyślana edukacja jest w stanie skłonić do zmiany nawyków i przyzwyczajeń.

Aktualności

Projekt _Z Głową ponownie z Nagrodą

22 marca odbyło się rozstrzygnięcie I edycji konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Organizatorem konkursu jest firma Stena Recycling Sp. z o.o. , lider kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania odpadami, recyklingu oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. Wśród 5 nagrodzonych projektów promujących gospodarkę o obiegu  zamkniętym  znalazł  się projekt _Z Głową (www.zglowa.com), który zdobył GŁÓWNĄ NAGRODĘ w kategorii „Przedsiębiorstwo – promocja" Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Mecenasem projektu jest firma Oiler Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.

Pozytywny wynik kontroli PWIOŚ

W dniach 30.11. 2017 r. - 19.12. 2017 r. Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę w naszej organizacji, w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Kontrola miała charakter planowy i objęła rok 2016 oraz stan bieżący.

W wyniku kontroli naruszeń nie stwierdzono.

Wiedza

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2019 poz. 542)

Wybrane rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się za opakowanie (Dz.U. 2013, poz. 1274)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz.U. 2014, poz. 1298).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz.U. 2014, poz. 1972).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach. (Dz.U. 2015, poz. 137).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach. (Dz.U. 2015, poz. 170).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wzoru raportu (Dz.U. 2015, poz. 319).

- Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (Dz.U. 2015 poz. 2264).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej ( Dz.U. 2017 poz. 2389)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR (Dz.U. 2018, poz. 1803)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR (Dz.U. 2018, poz. 1809)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych (Dz.U. 2018, poz. 2306).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.(Dz.U. 2018, poz. 2310).

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1932)

W celu zapobiegania powstawaniu odpadów powstałych z produktów, ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zapewnienia wysokiego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów, ustawa definiuje obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty, określając jednocześnie sposób postępowania z odpadami powstałymi z tych produktów. Precyzuje również zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.

Wybrane rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu (Dz.U. 2014, poz. 1598).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz.U. 2014, poz. 1968).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U. 2015, poz. 278).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 521)

Ma ona na celu m.in.:

- ograniczenie negatywnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów przez redukcję substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach oraz właściwe zbieranie i recykling powstających z nich odpadów, w tym przez wspieranie wysokiego poziomu zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów przenośnych.

- zharmonizowanie wymogów dotyczących zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach oraz wymogów ich oznakowania.

Wybrane rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. 2009 poz. 1671).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej. (Dz.U. 2009, poz. 1672).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (Dz.U. 2019 poz. 812)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (Dz.U. 2019 poz. 813).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 701)

Wybrane rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1923).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2015, poz. 314).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r, w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2015 poz. 796)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 października 2015 r, w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz.U. 2017 poz. 2377)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej ( Dz.U.2018 poz. 184)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r, w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego (Dz.U. 2018 poz. 1807)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 ( Dz.U. 2018 poz. 2526)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru ( Dz.U. 2018 poz. 2528)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 819).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami ( Dz.U. 2019 poz. 919)

Kontakt

Wiktor Lewandowski

Prezes Zarządu

728 450 413
wlewandowski@oiler.pl

Karolina Barejko

Główny Specjalista ds. handlu

728 450 414
kbarejko@oiler.pl

Wioletta Jabłczyńska

Asystent Zarządu

664 038 710
wjablczynska@oiler.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Oiler Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A moich danych osobowych w celach marketingowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO ART. 13

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oiler Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A ; ul. Jabłoniowa 20/115 80-175 Gdańsk; email: organizacja@oiler.pl tel.: 728 450 414 zwana dalej administratorem danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  - realizacji umowy
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu:
  - niezbędnego dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionymi usługami,
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.